top of page
 • babelmuseum

אח"י - Applying for Achievers Award 2020 - Terms


כללי

האגודה לעידוד המחקר, הספרות והאומנות (אח"י) נוסדה ע"י יוצאי עיראק בישראל בשנת 1976 ופועלת מאז 2016 במסגרת מרכז מורשת יהדות בבל.

מטרת הפרס:

פרס אח"י נועד:-

 • לשמר ולטפח את ההיסטוריה והמורשת של יהודי בבל באמצעותהמחקר, הספרות והאומנות.

 • לעודד את הכתיבה המחקרית והיצירה הספרותית והאומנותית בקרב יוצאי קהילת יהודי בבל בישראל.

 • לבטא הוקרה על תרומתם של אנשים מקהילת יהודי עיראק לחברה בישראל.

הפרסים יוענקו בקטגוריות הבאות:

 • פרס מפעל חיים

 1. הפרס נועד לבטא את ההוקרה של קהילת יוצאי עיראק בישראל לפועלו ותרומתו של מקבל הפרס לחברה הישראלית ולקהילת יהודי בבל.

 2. זכאי לקבל את הפרס מועמד מיוצאי קהילת יהודי בבלמגיל 60 ואילך .

 3. מי שזכה בפרס זה לא יוכל לזכות בו פעם נוספת.

 4. הפרס הינו תעודת הוקרה ואינו פרס כספי.

פרס אח"י לכותבים ויוצרים בתחומים הבאים:

מחקר

ספרות ושירה

מוסיקה

אמנויות הבמה

מחול

אמנויות העיצוב

 • מענקי עידוד

 1. מענקי עידוד יוענקו למבחר יוצרים וחוקרים שהגישו מועמדותם לפרס אח"י בקטגוריות השונות אך לא זכו בפרס.

 2. מקבל מלגת העידוד יוכל להגיש בקשה בשנים לאחר מכן ללא מגבלת זמן לקבלת פרס אח"י, אך לא על אותה יצירה שהוגשה.

הפרס יינתן רק לפרסומים/יצירות שפורסמו או הוצגו.

אין להגיש אותה יצירה שוב אם הוחלט לא להעניק לה פרס.

צוות השופטים

צוות השופטים ימנה לא פחות משלושה שופטים ובכל מקרה מספר השופטים יהיה אי-זוגי. תוקף המינויים יהיה לאותה שנה בלבד.

לחברי ועדת השיפוט יתמנו נציגים מהנהלת האגודה ואנשי תרבות בולטים או בעלי מעמד מקצועי בתחומי הפרס.

חל איסור על מגישי המועמדות ליצור קשר במישרין עם ועדת השיפוט. במקרה כזה, תיפסל המועמדות.

אמות המידה להענקת הפרסים

אמות המידה לבחירת הזוכה בפרס ע"י ועדת השיפוט הן האיכות האמנותית של היצירה והתאמתה למטרות הפרס, וחשיבות תרומת היצירה לטיפוח ושימור ההיסטוריה והמורשת של יהודי בבל.

זכאות לקבלת הפרס

מי שמלאו לו 18 שנה.

מי שזכה בפרס זה בעבר לא יהיה זכאי להגיש מועמדות לפרס, אלא בחלוף 3 שנים מסיום השנה הקלנדרית שבגינה ניתן לו הפרס, ובכל מקרה לא ניתן לקבל את הפרס יותר מפעמיים.

חברים בהנהלת האגודה לא יוכלו להגיש מועמדות לקבלת פרס.

חברים בוועדת השיפוט לא ידונו במועמדים שהם קרובי משפחתם.

הנחיות כלליות

הפרסים יוענקו בטקס חגיגי שיערך בכל שנה בחג החנוכה בהשתתפות הזוכים בפרסים. האגודה רשאית שלא לעשות כן משיקולים תקציביים, מקצועיים, או אחרים.

טקס הענקת מענקי העידוד יערך בנפרד.

התקנון כתוב בלשון זכר אך מתייחס לנשים וגברים כאחד.

bottom of page