top of page

יעקב שלום

נולד בבגדאד בשנת 1927.
חבר בתנועת החלוץ.
בשנת 1949 בדרך לעלייתו ארצה נתפס ונידון לתקופת מאסר של שנה.
בשנת 1950עלה ארצה בדרך בלתי לגלית דרך דרום עיראק-פרס.

יעקב שלום
bottom of page