top of page

נחום נעים

נולד בבגדאד בשנת 1926.
הצטרף לזרוע ההגנה כמדריך ומפקד אזור כראדא.
חבר ועדת העלייה, עסק בריכוז עולים בלתי לגאליים, השתתף בהעברת עולים במבצע מייקלברג.
בשנת 1950 עלה דרך בצרה - פרס.
הצטרף למושב השיתופי רמות נפתלי, לאחר מכן היה בין מקימי מושב גן הדרום.
יו"ר הועד הראשון של מושבי עבודה.
הדריך באזור שובלים שבנגב.
יו"ר המועצה האזורית גדרות בשנים 1975-1968.

נחום נעים
bottom of page