top of page

בהרב-רבינוביץ יונתן (יונס) - קיבוץ שדות-ים

תקופת הפעילות: מינואר 1946 עד אפריל 1947.
תחום הפעילות: עלייה.
פעילות משנית: הגנה.

בהרב-רבינוביץ יונתן (יונס) - קיבוץ שדות-ים
bottom of page