top of page

גורל יואב - קיבוץ בארי

תקופת הפעילות:

מפברואר עד מאי 1950 במחנה העולים בטהראן, וממאי 1950 עד יוני 1951 בעיראק.
תחום הפעילות: חינוך, עד פרישתו בשנת 1977.
לאחר מכן עבד בשוק הפרטי.
ספר על "יואב", הוצאת קיבוץ בארי, 2005.

גורל יואב - קיבוץ בארי
bottom of page