top of page

חיו יחזקאל

נולד בבגדאד בשנת 1929.
באוגוסט 1949 נתפס באשמת ציונות ונידון לשלוש שנים מאסר.
בשנת 1952 לאחר סיום תקופת המאסר הוטס ארצה במסגרת שלילת הנתינות.

חיו יחזקאל
bottom of page