top of page

יקותיאלי יוסף (יהושע)

נולד בבגדאד בשנת 1928.

הצטרף לתנועה ולשורה, היה מדריך בתנועה.

בביתו אוחסן נשק ושיירות עולים עברו דרכו.

משפחתו עלתה ארצה והוא הצטרף כעבור 10 חודשים. 24 ימים אחר כך נתפסו שניים מחבריו ונתלו, ומספר חניכיו נאסרו.

בארץ למד משפטים ועבודה סוציאלית.

ניהל את משרד האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי במחוזות חיפה והצפון.

מונה נציג שר המשפטים ב-3 וועדות: המחוזית של הצפון, אגם ההיקוות של הכינרת והאדמות החקלאיות שבמדינה.

מילא תפקידים שונים נוספים.

הוציא לאור 45 ספרים.

יקותיאלי יוסף (יהושע)
bottom of page