top of page

כהן יעקב

נולד בבגדאד בשנת 1934.
חבר בתנועת החלוץ.
בדצמבר 1949 נידון למאסר של שנה ועוד שנה תחת פיקוח משטרתי.
בשנת 1951 עלה במסגרת שלילת הנתינות לפי תעודה של מישהו אחר.

כהן יעקב
bottom of page