כהן (דרויש) חיים

נולד בזאכו בשנת 1930.
חבר בתנועת החלוץ.
בפברואר 1948 נידון לארבע שנות מאסר.
בשנת 1952 עלה במסגרת שלילת הנתינות.

כהן (דרויש) חיים