top of page

מוספי אליהו

ולד בבגדאד בשנת 1924.
חבר בתנועת החלוץ.
נעצר באוקטובר 1949 ונידון לשלוש שנות מאסר עם עבודות פרך באשמת חברות בתנועת החלוץ.
בתום תקופת המאסר נעצר לעוד חודשיים עד להגלייתו ארצה.
בשנת 1952 עלה במסגרת שלילת הנתינות.

מוספי אליהו
bottom of page