top of page

מוריה שמואל (סמי) - תל-אביב

תקופות הפעילות:
א) בעיראק, מראשית 1947 עד סוף 1948.
ב) באיראן, מינואר עד יולי 1949.
ג) באוקטובר 1947 ליווה קבוצת עולים וחזר ארצה במארס 1948.
תחום הפעילות: עלייה.

מוריה שמואל (סמי) - תל-אביב
bottom of page