סלמן נעים

נולד בבגדאד בשנת 1921.
חבר בתנועת החלוץ.
בשנת 1948 נידון לשבע שנות מאסר באשמת ציונות.
בשנת 1955 לאחר שחרורו עלה במסגרת שלילת הנתינות.

סלמן נעים