top of page

צדוק נחמן

נולד בבגדאד בשנת 1929.
חבר בתנועת החלוץ.
בשנת 1945 ניסה לעלות דרך סוריה ונתפס בקמישלי וישב בבית סוהר במשך שישה חודשים בגין כניסה בלתי לגאלית ועוד חודשיים בגין אחזקת תעודה מזויפת, הוחזר לעיראק ושם נשפט לעוד חודשיים של מאסר.
בשנת 1946 ניסה שוב לעלות אך המשאית התהפכה בדרך.
בשנת 1947 עלה דרך עבר הירדן לבית הערבה.
עבד במשרד התחבורה על לפרשתו לגמלאות.

צדוק נחמן
bottom of page