top of page

צחייק אדמונד

נולד בבגדאד בשנת 1926.
עבד בפקידות כללית.
בזרוע ההגנה היה מפקד אזור, מדריך נשק למדריכים.
החזיק סליק נשק בביתו.
עסק ברישום עולים במבצע עזרא ונחמיה.
בשנת 1950 עלה במסגרת מבצע עזרא ונחמיה.
 

צחייק אדמונד
bottom of page