top of page

צ'אצ'ו הלוי

נולד בבגדאד בשנת 1934.
חבר בתנועת החלוץ.
בשנת 1947 נידון לשלוש שנות מאסר באשמת פעילות ציונית.
בשנת 1950 עלה במסגרת שלילת הנתינות.

צ'אצ'ו הלוי
bottom of page