top of page

רופא מלכה - קיבוץ מעוז-חיים

תקופת הפעילות: מאפריל 1943 עד ינואר 1944.
תחום הפעילות:
הקמת תחנת האלחוט החשאית של המוסד לעלייה ב'.
פעילות משנית: חינוך (בחורות).

רופא מלכה - קיבוץ מעוז-חיים
bottom of page