top of page

(בן יאיר סלמאן (מרדכי

נולד במוצל בשנת 1920.
הצטרף לתנועת החלוץ בסניף, עיקר פעילותו היתה בתחום העלייה הבלתי לגאלית, בביתו אכסן עולים ושליחים.
במסגרת מבצע עזרא ונחמיה היה מתאם העליה של יהודי מוצול.
ניהל את בית הספר לורנס כדורי במוצול ופעל להחדרת החינוך העברי לכותלי בית הספר.
בשנת 1951 עלה ארצה.
שימש כסגן גובה המכס בשדה התעופה לוד.
בוגר תואר ראשון במדעי המדינה.

(בן יאיר סלמאן (מרדכי
bottom of page