top of page

(הלוי יוסף (נפתלי

נולד בארביל בשנת 1931.
השתתף בסמינר למדריכים במוצל, ובהשתלמויות בכרכוך ובבגדאד.
הדריך קבוצות נוער, חבר במועצת הסניף ורכז ועדת תרבות.
במבצע עזרא ונחמיה שמש כאחראי על הקשר עם היהודים בכפרי הצפון ועם ראש הקהילה בעיר.
בשנת 1950 שימש כמזכיר הסניף עד לעליתו.
בסוף שנת 1950 עלה בדרך בלתי לגאלית.
הגיע ארצה בשנת 1951 ולמד בסמינר למורים, בוגר מדעי המדינה, עסק בהוראה 30 שנה.

לאחר פרישתו עבר לעבוד במועצת פועלי נתניה כמנהל המחלקה להשכלה ולהשתלמויות לוועדי עובדים.

(הלוי יוסף (נפתלי
bottom of page