top of page

(חוביבה שמשון (חגולי

נולד בבגדאד בשנת 1927.
הצטרף לתנועת החלוץ בשנת 1944, בוגר סמינר ח', הדריך קבוצות נוער.

חבר מועצת הסניף והמזכירות.
שימש כאלחוטאי מאפריל 1949 עד 1951.
השתתף בסילוק והשמדת מכשיר האלחוט בעקבות תפיסת השליחים.
חבר בזרוע ההגנה.
עלה ארצה בשנת 1951.
עבר קורסים בהנהלת חשבונות ועבד במשרד האוצר עד פרישתו לגמלאות.
עבודתו כאלחוטאי בחו"ל הוכרה כשרות בצה"ל.
חבר הנהלת ארגון יוצאי המחתרת החלוצית בעיראק.

(חוביבה שמשון (חגולי
bottom of page