top of page

(חממה שאול (יהודה

נולד בבגדאד בשנת 1927.
התחיל כחבר בתנועת החלוץ ולאחר מכן גויס ל"זרוע ההגנה".
עבר קורס לבניית סליקים ושמש כסליקאי לתקופה של 3 שנים, כן עסק בהעברת נשק מהסליקים לכתות האמונים.
עלה בדרך בלתי לגאלית דרך כרכוך-קצר שירין.
מילא תפקיד של רכז אספקה במחנה בטהרן.
הצטרף לקיבוץ, נמנה בין חברי הגרעין הראשון של מייסדי מושב כוכב.
לאחר מכן עסק במסחר.
נפטר בשנת 2003.

(חממה שאול (יהודה
bottom of page