top of page

(טוינה נפתלי (יצחק

נולד בשנת 1927 בעיר עמארה.
היה מדריך בסניף עמיר (עמארה).
עלה ארצה בשנת 1947 במבצע מייקלברג.
היה מורה ואחר-כך עצמאי.

(טוינה נפתלי (יצחק
bottom of page