top of page

(יזדי יעקב (עבדאלעזיז

נולד בבגדאד בשנת 1932.
חבר בתנועת החלוץ.באוקטובר 1949 נעצר באשמת חברות בתנועה הציוניות ונידון לשלוש שנות מאסר.
בספטמבר 1952 עלה מיד לאחר שחרורו עלה במסגרת שלילת הנתינות.
עבד במשרה בכירה בסוכנות היהודית עד לפרשתו לגמלאות.

(יזדי יעקב (עבדאלעזיז
bottom of page