top of page

(מזרחי יגנה (אהובה

נולדה בעיר מוצול בשנת 1932.
הייתה מדריכה בסניף טבריה (מוצול).
עלתה לארץ במבצע עזרא ונחמיה.
רכשה השכלה בהוראה ובהשתתפות בחוגים אוניברסיטאיים בלשון ובפסיכולוגיה.

(מזרחי יגנה (אהובה
bottom of page