top of page

(סחייק שלמה (סלמאן

נולד בשנת 1920.
היה בין הראשונים שקיבלו את השליחים הראשונים שמריה גוטמן ועזרא כדורי, ויחד איתם פעל לייסוד התא הראשון של המדריכים לעברית, והקבוצה הראשונה של תא ההגנה בבגדאד.
עלה לארץ בשנת 1943 עם השליח שמריה גוטמן במדי חייל בריטי באמצעות יחידת המיפוי הישראלית שחנתה בבגדאד.
השכלתו תיכונית, בארץ היה מפקד לשכת הגיוס בטבריה.

(סחייק שלמה (סלמאן
bottom of page