top of page

(סעד (סעאת) אברהם (אלימלך

נולד בבגדאד בשנת 1923.
בוגר סמינר ה', חבר ועדת הארגון, חבר המזכירות המצומצמת של סניף בגדאד.
הצטרף לזרוע ההגנה.
בשנת 1950 עלה בעקבות המשבר דרך כרכוך – פרס, בהיותו אחראי על המשלוח.
היה חשב כללי בחברה פרטית.
נפטר בשנת 2002.

(סעד (סעאת) אברהם (אלימלך
bottom of page