top of page

(פנירי נסים (אהוד

נולד בעיירה עזרא הסופר בשנת 1930.
בשנת 1946 הצטרף לתנועת החלוץ ופעל בסניף "עמיר", השתתף בסמינר מדריכים בסניף בצרה בו פעל כמדריך קבוצות נוער ומבוגרים.
היה חבר ועדת התרבות ומועצת הסניף.
הצטרף לזרוע ההגנה, החזיק סליק נשק בביתו ואכסן עולים בדרך לעליה בלתי לגאלית.
בעיראק עבד בנמל בצרה ובשנת 1950 עלה דרך פרס.
בהגיעו ארצה למד משפטים ועסק במשך 26 שנים כעורך דין עצמאי.

(פנירי נסים (אהוד
bottom of page