top of page

(שוען מנשה (שניאור

נולד בארביל בשנת 1932.
השתתף בסמינר מדריכים והדריך.
פעל ברישום עולים בארביל במסגרת מבצע עזרא ונחמיה.
בשנת 1950 עלה במסגרת שלילת הנתינות.
שימש כמזכיר הנוער העובד והלומד, מזכיר מועצת הפועלים בטבריה בשנים 1973 - 1983.
מזכיר מועצת פועלים אזורית עד 1995.
חבר ועדת הפועל של ההסתדרות.
חבר הנהלת ההתאחדות לכדורגל.
חבר מועצת העיר טבריה וחבר ההנהלה.
נמנה על הנהלת מורשת יהדות ארביל.
בשנת 1995 הצליח לערוך ביקור שורשים בארביל.

(שוען מנשה (שניאור
bottom of page