top of page
  • BJHC

The Farhud

Updated: Oct 26, 2021


לקראת האזכרה השנתית לקורבנות הפרהוד שתתקיים במרכז, אנו מביאים לפניכם עדות מצמררת שעבר ניצול הפרעות בהיותו ילד.
מסוף שנת 1977 ועד היום מכון המחקר שבמרכז מורשת יהדות בבל פועל לחקר, לתיעוד ולהנצחת הרוגי פרעות שבועות תש"א – הפרהוד, במספר מישורים:
רישום והקלטת עדויות בקול ובצילום.
הוצאת שני ספרים על הפרעות בעריכת פרופ' שמואל מורה וד"ר צבי יהודה: הראשון - "שנאת יהודים ופרעות בעיראק" בשנת 1992 בעברית, השני - Al-Farhud, בהוצאה משותפת של המרכז עם האוניברסיטה העברית בשנת 2010 באנגלית.
הצגת תערוכה על הפרהוד במוזאון המרכז בסיוע ועידת התביעות מגרמניה.
יצירת סרט הכולל עדויות של יהודים שהיו עדים למאורעות הפרהוד.
קיום אזכרה שנתית הכוללת הדלקת נר זיכרון, קריאת קדיש על ידי בן משפחה של אחד הנרצחים בפרהוד, קריאת שמות הקורבנות והרצאות על הפרהוד.
בפעולות אלה מנציח המרכז את זכרם של הנרצחים ודואג שמאורעות הפרהוד לא ישכחו.
המחקרים המתפרסמים מגיעים לעיראק וליוצאי עיראק המוסלמים ברחבי העולם.
בשנים האחרונות מתפרסמים ספרים בערבית היוצאים נגד מגמת ההכחשה והסילוף של מאורעות אלה, כשמחבריהם מסתייעים בחומר שהמרכז מפרסם על הפרהוד.


bottom of page